Skriv ut

Föreningsägd anläggning & lokal - Fritid (2024)

Anläggnings- & lokalstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Social verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar. Stödet syftar till att ge förening möjlighet att kunna driva, underhålla och/eller förbättra och därmed kunan bedriva verksamhet i egen anläggning/lokal.

Villkor
Stödet fördelas på ett driftsstöd och ett investeringsstöd, som utgår efter prövning i varje enskilt fall.

Vid beräkning av stödet ska anläggningens/lokalens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 3 - 25 år och + 65 år samt för personer med funktionsnedsättning prioriteras.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens/lokalens föregående års godkända nettodriftkostnader och de investeringskostnader som kommer att uppstå under året.

Investeringsstödet kan erhållas för ny-, till- eller ombyggnad av anläggning/lokal för ökat användande.

Stödet kan även sökas för ökad tillgänglighet samt miljöförbättrande och energisparande åtgärder.

Kommunstyrelsen besiktigar årligen ett urval av de föreningsägda anläggningarna/lokalerna.

Stöd
Stöd kan utgå högst med högst 90 % av netto- och investeringskostnaden för föregående år till förening som redovisat minst 400 deltagartillfällen det senaste verksamhetsåret enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år kan stöd utgå med högst 30 %.

Stödet beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan
Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) årligen senast den 25 oktober.

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller reducerat stöd enligt nedan:
Ansökan inkommen 1 - 7 dagar för sent, avdrag 10 %
Ansökan inkommen 8 - 14 dagar för sent, avdrag 25 %
Ansökan inkommen 15 - 21 dagar för sent, avdrag 50 %
Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Utbetalning
Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

Investeringsstödet utbetalas med 50 % senast i februari månad och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 oktober 2023).