Skriv ut

Driftsbidrag - Enskilda vägar (2024)


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Kontobekräftelse - Vägförening

Bestämmelser - kommunalt bidrag till enskilda vägar
Dessa bestämmelser antogs av Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 74 och gäller från och med 2020-01-01.
Bidragsbestämmelser för statsbidragsberättigade enskilda vägar:
1. Driftsbidrag för statsbidragsberättigade vägar
Kommunalt driftsbidrag utgår till statsbidragsberättigade enskilda vägar (vägkategori A-F). Den kommunala bidragsnivån uppgår till 20 % av den av Trafikverket beräknades underhållskostnaden.
2. Byggnads-, iståndsättning och beläggningsbidrag
2.1. Bidrag och förskottering av underhållsbidrag utgår endast till åtgärder där statsbidrag beviljats.
2.2. Bidrag utgår med högst 15 % av den statsbidragsberättigade godkända kostnaden. Om den statsbidragsberättigade kostnaden överstiger den verkliga byggnadskostnaden skall bidraget baseras på den verkliga byggnadskostnaden.
2.3. Bidrag utgår till åtgärder som i första hand är avsedda att höja trafiksäkerheten på vägen om denna är av stor betydelse för allmän nyttotrafik.
2.4. Till åtgärder som är till för att minska underhållskostnaderna utgår ej något direkt bidrag - förskottering upp till 10 år med 70 % av det kommunala årliga underhållsbidraget kan dock beviljas efter särskild ansökan. Denna förskottering baseras på gällande, av Trafikverket godkänd underhållskostnad.
3. Administration och ansökan
3.1. För att bidrag ska erhållas varje år måste föreningen årligen ansöka om driftsbidrag som ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda mellan 1 januari – 31 mars.
3.2. För att ansökan, enligt punkt 2, ska prövas under innevarande år ska ansökan innehålla ifylld bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets kostnadsberäkning samt vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Utbetalning av bidraget kan ske tidigast efter det att ansökan har kompletterats med Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll. Ansökningar inkomna efter den 31 mars prövas nästföljande år.
3.3. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare, kontaktperson .mm. åligger det vägsamfälligheten (väghållaren) att meddela förändringen till tekniska nämnden.
3.4. Tekniska nämnden handlägger ärenden enligt dessa bestämmelser inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.
3.5. Tekniska nämnden äger rätt att tolka och tillämpa dessa bestämmelser på sätt som motsvarar syftet med ifrågavarande bidragsgivning och äger utfärda kompletterande anvisningar till desamma. Ansökningsförförande punkt 3.1-3.3 kan ändras efter verksamhetens behov efter beslut av Tekniska nämnden.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in