Skriv ut

Stöd till studieförbundens verksamhet (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Social verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse

Ändamål
Skapa möjligheter för respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska former att bedriva och främja folkbildning av god kvalité i kommunen.

Skapa förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sin livssituation och bidra till engagemang i samhällsutvecklingen.

Stärka och utveckla demokratin, jämlikheten och jämställdheten samt bidra till ökad integrering.

Öka delaktigheten och tillgängligheten av kulturupplevelser, särskilt uppmärksamma och aktivera enskilda och grupper som av olika skäl har begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet.


Villkor
Stöd utgår endast till statsbidragsberättigat studieförbunds lokala verksamhet inom kommunen.

Stödberättigad verksamhet ska vara genomförd i enlighet med förbundets egna mål och nationella anvisningar för statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.


Stöd
Målgruppsstöd utgår med lägst 40 kronor/målgruppsstudietimme för verksamhet riktat till
- Personer i åldrarna 7-20 år
- Personer i åldrarna + 65 år
- Personer med funktionsnedsättning
- Personer som är arbetslösa
- Personer som är nyanlända till Sverige

Volymstöd per studietimme utgår med lägst 30 kronor/studietimme för det antal studietimmar som redovisats föregående år.


Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 oktober 2023).