Skriv ut

Hyresstöd - Kultur (2024)

Anläggnings- & lokalstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Social verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar.

Villkor
Stöd utgår endast efter att Sjöbo kommun i förväg godkänt förhyrning i varje enskilt fall.

Vid beräkning av stödet ska anläggningens/lokalens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för åldrarna 3-25 år och +65 år samt personer med funktionsnedsättning prioriteras.

Stöd
Stöd kan utgå högst med 90 % av hyreskostnaden för föregående år till förening som redovisat minst 400 deltagartillfällen det senaste verksamhetsåret enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år kan stöd utgå med högst 30 %.

Stöd beräknas efter inkomna pch godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan
Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) årligen senast den 25 oktober.

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller reducerat stöd enligt nedan:
Ansökan inkommen 1 - 7 dagar för sent, avdrag 10 %
Ansökan inkommen 8 - 14 dagar för sent, avdrag 25 %
Ansökan inkommen 15 - 21 dagar för sent, avdrag 50 %
Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Utbetalning
Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 oktober 2023).